Jak wybrać i dopasować do swoich potrzeb materac?

Zwykle zdajesz sobie sprawę, że czas zmienić materac, gdy bolą Cię plecy i nie możesz się dobrze wyspać.

Jeszcze 20 lat temu powszechne były dwa rodzaje materacy: materace sprężynowe oraz materace wypełnione pianką i watą. Nie żeby były bardzo wygodne, ale pewnie na nich się spało, bo innego wyboru nie było.

Teraz materacy jest znacznie więcej, trzeba tylko dobrać odpowiedni rozmiar i wypełnienie.

W materacach sprężynowych stosuje się sprężyny stalowe – w kształcie klepsydry lub beczki.

Materace ze sprężynami typu Bonnell

Znajdujące się w nim sprężyny są ze sobą połączone – gdy jedna sprężyna zostanie ściśnięta, pociągnie za sobą sąsiednie. Z tego powodu nazywane są również zależnymi.

Materac z blokiem sprężyn zależnych ugina się nierównomiernie – bardziej tam, gdzie siła nacisku jest większa, zjawisko to nazywane jest efektem hamaka. W okolicach klatki piersiowej i lędźwi sprężyny są ściśnięte bardziej niż pod stopami czy głową. Zaburza to prostoliniowość kręgosłupa. Również z powodu nierównomiernej kompresji z czasem człowiek zaczyna odczuwać sprężyny – staje się to niewygodne, a nawet bolesne podczas snu.

Kolejną wadą jest to, że zależny zespół sprężyn jest mniej dostosowany do kształtu ciała i nie amortyzuje ruchów. Z czasem konstrukcja zaczyna skrzypieć. Im większa waga śpiącego, tym szybciej pojawi się skrzypienie.

Materace z niezależnymi sprężynami

W nich każda sprężyna znajduje się w indywidualnym pokrowcu – nie jest połączona z pozostałymi i jest ściskana osobno. Powierzchnia ugina się tylko tam, gdzie jest to potrzebne, dlatego takie materace są odpowiednie do utrzymania prawidłowej pozycji kręgosłupa. Dodatkowo te niezależne bloki nie skrzypią i nie wydają metalicznego grzechotu.

Pomiędzy sprężynami znajduje się przestrzeń, która umożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Dlatego materac z niezależnymi sprężynami najlepiej nadaje się dla osób, którym w nocy jest gorąco.

Materace bez sprężyn

Łączą w sobie kilka różnych wypełniaczy – takich jak pianka poliuretanowa, lateks czy kokos. Jeden z nich stanowi bazę, a drugi tworzy stopień twardości. Na przykład bazą może być pianka poliuretanowa, na której umieszczono warstwy włókna kokosowego – to typowy przykład materaca twardego.

Materace dwustronne

Dostępne są w wersji ze sprężynami lub bez. Takie materace są odpowiednie dla osób, które lubią okresowo zmieniać twardość materaca. Z jednej strony jest on miękki, a z drugiej – sztywny. Na życzenie można je odwrócić.

Materace dla dzieci często wykonywane są jako dwustronne, co pozwala zaoszczędzić na ich zmianie. Dzieci do drugiego roku życia potrzebują twardego podłoża, a po dwóch latach – bardziej miękkiego.

Materace dwusezonowe

Są one wykonane z kilku wypełniaczy. Jedna strona dobrze zatrzymuje ciepło – jest miękka i “zimowa”. Druga strona łatwo się wietrzy i usuwa nadmiar ciepła – jest twarda i “letnia”.

Jaki jest najlepszy rodzaj materaca i jak go wybrać? trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy z nas ma swoje potrzeby i oczekiwania. Najlepsza opcja – to oczywiście leżenie. Im dłużej tym lepiej: nie wahaj się spędzić godziny w sklepie, bo szukasz rozwiązania na dłużej.

How do you choose and match a mattress to your needs?

You usually realise that it’s time to change your mattress when your back hurts and you can’t get a good night’s sleep.

Until 20 years ago, two types of mattresses were common: spring mattresses and those filled with foam and cotton wool. Not to say that they were very comfortable, but probably everyone slept on them, because there was no other choice.

There are many more mattresses now, you just need to choose the right size and filling.

In spring mattresses steel springs are used – in the form of hourglasses or barrel-shaped. The springs vary in diameter from two to six centimetres.

Mattresses with Bonnell springs

The springs inside it are connected to each other – when one spring is compressed, it will pull the adjacent springs with it. Because of this they are also called dependent.

Mattress with the dependent spring block sags unevenly – more where the force of pressure is higher, this phenomenon is called the hammock effect. In the chest and lumbar region the springs are compressed more than under the feet or head. This disturbs the straightness of the spinal column. Also because of uneven compression over time a person begins to feel the springs – it becomes uncomfortable and even painful to sleep.

Another disadvantage is that the dependent spring unit is less adapted to the shape of the body and does not absorb the movement. Over time, the construction begins to creak. The heavier the weight of the sleeper, the more likely it will creak.

Mattresses with independent springs

In them each spring is in an individual cover – it is not connected to the others and is compressed separately. The surface deflects only where it is needed, so such mattresses are suitable for maintaining the correct position of the spine. The independent blocks also do not squeak or make a metallic squeaking noise.

There is space between the springs to allow air to circulate freely. Therefore, a mattress with independent springs is better than others for those who are hot at night.

Non-spring mattresses

They combine several different fillers – such as polyurethane foam, latex and coconut coir. One is the base and the other forms the degree of firmness. For example, the base may be polyurethane foam with layers of coconut fibres on top – a typical example of a firm mattress.

Double-sided mattresses

Available with or without springs. Such mattresses are suitable for those who like to periodically change the hardness of the mattress. On the one hand it is soft, and on the other – rigid. They could be inverted if they wished.

Mattresses for children are often made as double-sided, which allows to save money on changing them. Children under two years of age need a firm base, and after two years – a softer one.

Dual-season mattresses

These are made of several fillers. One side is good for keeping warmth – it is soft and “wintery”. The second is easy to ventilate and removes excess heat – it is hard and “summer”.

What kind of mattress is the best and how to choose? it is difficult to answer this question, because each of us has our own needs and expectations. The best option is to lie down, of course. The longer the better: don’t hesitate to spend an hour in the shop, because you are looking for a solution for the long term.

One Comment

  1. Привіт! Це коментар.
    Щоб почати модерувати, редагувати і видаляти коментарі, перейдіть в розділ Коментарів у Майстерні.
    Аватари авторів коментарів завантажуються з сервісуGravatar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *